“ДЕВА ТРАНС“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

ДБФП BG16RFOP002-2.077-1554-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

“ДЕВА ТРАНС“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

София, 21 януари 2021 г. “ДЕВА ТРАНС“ ООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1554-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

С изпълнението на проекта ще се осигури оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общият бюджет на проекта е на стойност 150 000 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 127 500 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 22 500 лв. са национално финансиране.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 20 април 2021 г.

 

www.eufunds.bg
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ДЕВА ТРАНС“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“

 

вижте целия файл тук:  PDF file

 

21.01.2021
Други новини